Ársreikningur
Staðfesting stjórnenda
Ársreikningur
Staðfesting stjórnenda

Árið 2020 var óvenjulegt ár og varð afkoma ársins umfram áætlun. Fjöldi viðskiptavina var 5,5 milljónir sem er 8,3% fjölgun milli ára. Hagnaður ársins var 1.821 m.kr. Eignir námu 7.309 m.kr., skuldir voru 1.870 m.kr. og eigið fé nam 5.439 m.kr. í árslok 2020. Greiddur var 1.000 m.kr. arður í ríkissjóð.

Áfengi var selt fyrir 38,4 ma.kr. með virðisaukaskatti. Sala áfengis í lítrum jókst um 18,29% frá árinu á undan og seldust 26.810 þúsund lítrar, þar af var bjórsala 20.584 þúsund lítrar.

Sala tóbaks nam 12,5 ma.kr. með virðisaukaskatti. ÁTVR innheimtir tóbaksgjald. Gjaldið nam 5.970 m.kr. á árinu 2020 og hækkaði um 284 m.kr. frá árinu 2019. Sala vindlinga í magni jókst um 8,6%. Sala vindlinga nam 942,5 þúsund kartonum og af vindlum seldust 4.578 þúsund stykki.

Selt magn neftóbaks var 25.434 kg og var samdráttur 44,8% frá fyrra ári.

Á árinu fengu 721 starfsmenn greidd laun hjá ÁTVR. Margir eru í hlutastarfi. Ársverk voru 356, sem er aukning um tvö frá 2019.

Ýmsar framkvæmdir voru á árinu. Þær helstu voru að vínbúðirnar í Mosfellsbæ, Þórshöfn og Blönduósi fluttu í stærra og betra húsnæði. Vínbúðirnar á Reyðarfirði og Djúpavogi voru endurnýjaðar frá grunni og stækkaðar. Unnið var að endurbótum í vínbúðunum í Kringlunni, Eiðistorgi og Heiðrúnu á Stuðlahálsi.

Lögum um gjald af áfengi og tóbaki var breytt í upphafi árs þannig að bæði áfengisgjald og tóbaksgjald var hækkað um 2,5%.

Forstjóri ÁTVR staðfestir ársreikning fyrirtækisins fyrir árið 2020 með rafrænni undirritun.

Reykjavík, 31. mars 2021

Áritun ríkisendurskoðanda
Ársreikningur
Áritun ríkisendurskoðanda
Til fjármála- og efnahagsráðherra
Forsendur, hlutverk og ábyrgð ríkisendurskoðanda

Ríkisendurskoðandi starfar á grundvelli laga nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga og siðareglur alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana. Hlutverk ríkisendurskoðanda er að tryggja að fram fari endurskoðun og eftirlit í samræmi við 4. gr. laganna.

Ríkisendurskoðandi ber húsbóndaábyrgð á störfum þeirra endurskoðenda sem starfa hjá Ríkisendurskoðun og framkvæma endurskoðun á grundvelli laga um endurskoðendur og endurskoðun, lögum um ársreikninga og þeim almennu reglum sem þeir hlíta samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum.

Kannað var hvort rekstur ÁTVR var í samræmi við þau lög sem gilda um fyrirtækið og eftir atvikum fjárlög og fjáraukalög, sbr. meginreglur laga nr. 46/2016 og lög um opinber fjármál nr. 123/2015.

Endurskoðunin var framkvæmd í samræmi við lög nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga og lög nr. 94/2019 um endurskoðendur og endurskoðun.

Ríkisendurskoðun, 26. mars 2021

Undirritað rafrænt

Skúli Eggert Þórðarson

Áritun endurskoðanda
Ársreikningur
Áritun endurskoðanda
Til fjármála- og efnahagsráðherra
Álit

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning ÁTVR fyrir árið 2020. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn sýni glögga mynd af fjárhagsstöðu ÁTVR 31. desember 2020, afkomu fyrirtækisins og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um opinber fjármál og lög um ársreikninga.

Grundvöllur fyrir áliti

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila. Ábyrgð samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér á eftir. Við erum óháð ÁTVR og höfum starfað í samræmi við lög nr. 46/2016 um Ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga og siðareglur Ríkisendurskoðunar. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð forstjóra á ársreikningnum

Forstjóri er ábyrgur fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um bókhald og lög um opinber fjármál með vísan til laga um ársreikninga. Forstjóri er einnig ábyrgur fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er að sé til staðar við gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit á ársreikningnum.

Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging þess að endurskoðun sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.

Endurskoðun var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila en hún byggir á faglegri dómgreind og gagnrýnni hugsun. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:

  • Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit á reikningnum. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá reglum innra eftirlits.
  • Öflum skilnings á innra eftirliti í þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir og meta hvort það tryggir viðunandi árangur.
  • Metum hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi í samræmi við reikningsskilareglur.
  • Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi fyrirtækisins.
  • Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu og innihald, þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.

Okkur ber skylda til að upplýsa forstjóra ÁTVR um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar. Jafnframt var upplýst um mikilvæg atriði sem fram komu við endurskoðunina, þar á meðal eftir atvikum verulega annmarka á innra eftirliti.

Ríkisendurskoðun, 6. apríl 2021

Undirritað rafrænt

Óskar Sverrisson, endurskoðandi.

Rekstrarreikningur
Ársreikningur
Rekstrarreikningur
Skýr. 2020 2019
Rekstrartekjur
Sala áfengis 34.635.754 27.275.183
Sala tóbaks 10.077.180 9.594.068
Sala umbúða o.fl. 191.085 99.794
44.904.019 36.969.045
Rekstrargjöld
Vörunotkun 10 38.051.716 31.273.672
Laun og launatengd gjöld 11 3.201.232 2.961.032
Húsnæðiskostnaður 808.909 721.890
Sölu- og dreifingarkostnaður 200.567 238.758
Stjórnunar- og skrifstofukostnaður 380.993 372.512
Annar rekstrarkostnaður 54.329 50.816
Afskriftir 13 275.565 246.544
42.973.311 35.865.224
Rekstrarhagnaður 1.930.708 1.103.821
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 12 (109.399) (47.410)
Hagnaður ársins 1.821.309 1.056.411
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Efnahagsreikningur
Ársreikningur
Efnahagsreikningur
Skýr. 2020 2019
Eignir
Rekstrarfjármunir 4,13 1.540.397 1.532.798
Eignarhlutir í öðrum félögum 5,14 7.500 7.500
Fastafjármunir samtals 1.547.897 1.540.298
Birgðir 6,15 2.345.597 1.944.593
Viðskiptakröfur 7,16 1.130.002 2.156.340
Handbært fé 8 2.285.228 604.435
Veltufjármunir samtals 5.760.827 4.705.368
Eignir samtals 7.308.724 6.245.666
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé 17 5.438.935 4.617.626
Eigið fé samtals 5.438.935 4.617.626
Skammtímaskuldir
Lánardrottnar 9 1.071.660 859.458
Aðrar skammtímaskuldir 798.129 768.582
Skammtímaskuldir samtals 1.869.789 1.628.040
Eigið fé og skuldir samtals 7.308.724 6.245.666
Skuldbindingar 18
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Sjóðstreymi
Ársreikningur
Sjóðstreymi
Skýr. 2020 2019
Rekstrarhreyfingar
Hagnaður ársins 1.821.309 1.056.411
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi:
Afskriftir 13 275.565 246.544
Söluhagnaður af fastafjármunum (98.033) (14.035)
Veltufé frá rekstri 1.998.841 1.288.920
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, lækkun (hækkun) (401.004) 178.486
Skammtímakröfur (hækkun) 1.026.338 (331.916)
Skammtímaskuldir (lækkun) 241.749 (144.370)
867.083 (297.800)
Handbært fé frá rekstri 2.865.924 991.120
Fjárfestingarhreyfingar
Innréttingar og annar búnaður 13 (245.659) (435.848)
Bifreiðar 13 (58.771) (40.453)
Söluverð rekstrarfjármuna 119.298 29.803
Fjárfestingarhreyfingar (185.132) (446.498)
Fjármögnunarhreyfingar
Arður til ríkissjóðs 17 (1.000.000) (1.000.000)
Fjármögnunarhreyfingar (1.000.000) (1.000.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé 1.680.793 (455.377)
Handbært fé í ársbyrjun 604.435 1.059.812
Handbært fé í lok ársins 2.285.228 604.435
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Skýringar
Ársreikningur
Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskila

1. Ársreikningur Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins er gerður í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga og reglugerð nr. 696/2019 um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga.

Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Skattar

2. Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki greiða almennt ekki tekjuskatta.

Erlendir gjaldmiðlar og innlendar vísitölur

3. Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur í árslok. Viðskipti í erlendum gjaldeyri á árinu eru umreiknuð í íslenskar krónur á viðskiptadegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning. Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verðtryggingu eru færðar miðað við vísitölur sem tóku gildi 1. janúar 2021. Breytingar sem myndast eru færðar í rekstrarreikning.

Rekstrarfjármunir

4. Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði. Frá kostnaðarverði eru dregnar reiknaðar afskriftir.

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum kostnaði við að koma eignunum á viðeigandi stað og í nothæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við áætlaðan endingartíma og eignarhaldstíma.

Eignarhlutar í öðrum félögum

5. Eignarhlutar í félögum eru færðir á nafnverði.

Birgðir

6. Birgðir samanstanda af endursöluvörum og rekstrarvörum. Birgðirnar eru metnar á síðasta innkaupsverði að teknu tilliti til gallaðra og úreltra vara.

Viðskiptakröfur

7. Greiðslukortakröfur eru færðar meðal viðskiptakrafna. Viðskiptakröfur eru færðar á kostnaðarverði.

Handbært fé

8. Handbært fé samanstendur af sjóði og bankainnstæðum.

Viðskiptaskuldir

9. Viðskiptaskuldir eru færðar á kostnaðarverði.

Vörunotkun

10. Tóbaksgjald er innheimt við sölu tóbaks og er því skilað mánaðarlega til Skattsins. Tóbaksgjaldið er skilgreint sem hluti af kostnaðarverði seldra vara í bókhaldi ÁTVR. Alls námu greiðslur tóbaksgjalds 5.970 m.kr. á árinu 2020.

Sundurliðun vörunotkunar 2020 2019
Vörunotkun áfengi 29.580.575 23.342.019
Vörunotkun tóbak 8.433.471 7.908.749
Vörunotkun umbúðir 37.670 22.904
Samtals 38.051.716 31.273.672
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Starfsmannamál

11. Laun og launatengd gjöld sundurliðast þannig:

Sundurliðun launa og launatengdra gjalda 2020 2019
Dagvinnulaun 1.753.900 1.639.171
Yfirvinna 753.327 690.435
Launatengd gjöld 563.067 528.376
Viðbótarframlag til lífeyrissjóðs 103.422 102.050
Áfallið reiknað orlof, breyting 27.516 1.000
Samtals 3.201.232 2.961.032
Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Launagjöld hækka um 8,1% milli ára. Reiknuð ársverk á árinu 2020 voru 356, tveimur fleiri en 2019. Hækkun launavístölu 2020 var 7,2%.

Laun og launatengd gjöld vegna forstjóra námu 22,3 m.kr. en voru 21,8 m.kr. árið á undan.

Áunnið orlof starfsmanna til desemberloka er reiknað og fært í ársreikninginn. Það nam 176,9 m.kr. í árslok 2020 en til samanburðar var það 149,4 m.kr. árið áður. Í síðustu kjarasamningum var samið um 30 orlofsdaga fyrir allt starfsfólk í fullu starfi.

Skuldbindingar ÁTVR vegna eftirlauna núverandi og fyrrverandi starfsmanna voru gerðar upp á árinu 1999. Skuldbindingar sem falla til árlega eru gerðar upp við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins jafnóðum. Samkvæmt uppgjöri LSR voru ógreiddar lífeyrisskuldbindingar B-deildar í árslok 2020 3,2 m.kr. Í lögum nr 127/2016 var gerð breyting um aukaframlag til A-deildar lífeyrisjóðs starfsmanna ríkisins. Hlutur ÁTVR árið 2020 100,2 m.kr en var 98,4 m.kr 2019.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

12. Sundurliðun fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)

Sundurliðun fjármunatekna og (fjármagnsgjalda) 2020 2019
Vaxtatekjur 13.196 69.382
Arðstekjur 0 1.500
Þóknanir vegna debet- og kreditkorta (118.602) (101.179)
Fjármagnstekjuskattur (2.709) (15.541)
Vaxtagjöld (1.284) (1.572)
Samtals (109.399) (47.410)
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Rekstrarfjármunir

13. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

Bifreiðar Fasteignir Innréttingar og annar bún. Samtals
Stofnverð 1.1.2020 285.822 1.343.992 1.427.979 3.057.793
Viðbót á árinu 58.771 245.659 304.430
Selt og niðurlagt á árinu (15.667) (46.644) (167.019) (229.329)
Stofnverð 31.12.2019 328.926 1.297.348 1.506.619 3.132.893
Afskrifað 1.1.2020 131.946 783.783 609.266 1.524.995
Afskrifað á árinu 38.212 26.596 192.965 257.773
Selt og niðurlagt á árinu (14.103) (26.214) (149.954) (190.271)
Afskrifað 31.12.2020 156.054 784.165 652.277 1.592.496
Bókfært verð 31.12.2020 172.871 513.183 854.342 1.540.397
Afskriftarhlutföll 12-15% 2-4% 12-20%
Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Gjaldfærð afskrift ársins var 257,8 m.kr., seldar og niðurlagðar eignir námu 17,8 m.kr.

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

Bókfært verð Fasteignamat Brunabótamat
Fasteignir og lóðir 513.183 3.159.735 3.651.910
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Eignarhlutar í félögum

14. Hlutabréf í Endurvinnslunni hf. eru færð á nafnverði 7.500 þús. kr.

Birgðir

15. Birgðir um áramót skiptast í áfengi, tóbak, umbúðir og rekstrarvörur:

2020 2019
Áfengi 2.123.152 1.742.139
Tóbak 178.787 176.577
Umbúðir 15.279 9.572
Rekstrarvörubirgðir 28.379 16.305
Samtals 2.345.597 1.944.593
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Viðskiptakröfur

16. Viðskiptakröfur sundurliðast þannig:

2020 2019
Kröfur vegna greiðslukorta 975.124 2.048.369
Aðrar viðskiptakröfur 154.878 107.971
Samtals 1.130.002 2.156.340
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Eigið fé

17. Yfirlit eiginfjárreikninga:

Yfirlit eiginfjárreikninga: Óráðstafað eigið fé
Eigið fé 1.1. 4.617.626
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 1.821.309
Arður til ríkissjóðs (1.000.000)
Eigið fé 31.12. 5.438.935
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Önnur mál

18. Í tengslum við starfsemi ÁTVR voru 42 húsaleigusamningar í gildi í árslok 2020

Kennitölur

19. Fimm ára yfirlit

2020 2019 2018 2017 2016
Rekstur:
Rekstrartekjur 44.904 36.969 35.291 34.276 33.058
Rekstrargjöld (42.698) (35.619) (33.937) (32.729) (31.216)
Rekstrarhagn. f. afskr. 2.206 1.350 1.354 1.547 1.842
Afskriftir (276) (246) (237) (208) (222)
Rekstrarhagnaður 1.930 1.104 1.117 1.339 1.620
Hreinar fjárm.tekjur (109) (48) (6) 28 9
Hagnaður ársins 1.821 1.056 1.111 1.367 1.629
Efnahagur:
Fastafjármunir 1.548 1.540 1.326 1.239 1.166
Veltufjármunir 5.761 4.705 5.008 5.104 5.772
Eignir alls 7.309 6.246 6.334 6.343 6.938
Eigið fé 5.439 4.618 4.561 4.450 4.834
Skammtímaskuldir 1.870 1.628 1.773 1.893 2.104
Eigið fé og skuldir alls 7.309 6.246 6.334 6.343 6.938
Fjárhæðir eru í milljónum króna

Helstu kennitölur um afkomu og fjárhagsstöðu fyrirtækisins á síðustu fimm árum:

2020 2019 2018 2017 2016
Rek.hagn.f.afskr./Tekjur 4,9% 3,7% 3,8% 4,5% 5,6%
Veltufjárhlutfall 3,08 2,89 2,82 2,70 2,74
Eiginfjárhlutfall 74,4% 73,9% 72,0% 70,2% 69,7%
Arðsemi eigin fjár 39,4% 23,2% 25,0% 28,2% 38,8%
Fjárhæðir eru í þúsundum króna