Samfélagið
Ábyrgir starfshættir
Samfélagið
Ábyrgir starfshættir

Fagmennska, hagkvæmni og ábyrg vinnubrögð einkenna starfsemina. Lögð er áhersla á mælanleg markmið til að tryggja árangur á öllum sviðum. Við fylgjumst með og tileinkum okkur nýjungar til framfara.

Samfélagsleg ábyrgð hjá ÁTVR
Samfélagið
Samfélagsleg ábyrgð hjá ÁTVR
Norrænt samstarf á sviði samfélagsábyrgðar
Samfélagið
Norrænt samstarf á sviði samfélagsábyrgðar

Í samfélagi nútímans eru sífellt gerðar meiri kröfur til fyrirtækja um að þau tryggi að vörur, sem þau selja, séu framleiddar með siðrænum hætti. Allt frá árinu 2009 hafa norrænu áfengiseinkasölurnar Alko í Finnlandi, Systembolaget í Svíþjóð, Vinmonopolet í Noregi, Rúsdrekkasøla Landsins í Færeyjum og ÁTVR verið í samstarfi sem snýr að siðferðilegum grundvallarreglum í aðfangakeðjunni. Sameiginlegt markmið er að tryggja að allt áfengi sé framleitt samkvæmt alþjóðlegum samþykktum og siðareglum.

Allar einkasölurnar hafa gerst meðlimir í alþjóðasamtökunum amfori en markmið þeirra er að tryggja aukna samfélagsábyrgð í aðfangakeðjunni. Á þessum 11 árum sem einkasölurnar hafa verið í samstarfi hafa helstu vínframleiðslulönd heimsins verið heimsótt. Í heimsóknunum hefur verið fundað með helstu hagsmunaaðilum svo sem framleiðendum, samtökum framleiðenda og fulltrúum stjórnvalda. Á fundunum hafa siðareglur sem byggja á siðareglum amfori verið kynntar. Verkefninu er ætlað að leiðrétta hegðun ef úrbóta er þörf en ekki útiloka vörur nema önnur úrræði hafi verið fullreynd. Að jafnaði standa Alko, Systembolaget og Vinmonopolet fyrir fjölda úttekta á ári sem framkvæmdar eru á vegum alþjóðlegra úttektaraðila í samstarfi við amfori. Í úttektunum eru framleiðendur metnir á grundvelli siðareglnanna og áætlun gerð til úrbóta ef þörf er á. Niðurstöðurnar eru birtar í gagnagrunni amfori fyrir meðlimi samtakanna. Í ár röskuðust úttektaráætlanir verulega en stefnt er að því að taka aftur upp þráðinn þegar tökum hefur verið náð á COVID-19. Í stað úttekta var samstarfið við amfori aukið og meðal annars lögð aukin áhersla á rafræna fræðslu til framleiðenda og ræktenda.

Skilríkjaeftirlit
Samfélagið
Skilríkjaeftirlit

Hornsteinn samfélagslegrar ábyrgðar er að tryggja að viðskiptavinir hafi náð 20 ára aldri. Starfsfólk er þjálfað í að spyrja þá viðskiptavini sem virðast 24 ára eða yngri, um skilríki. Til að efla starfsfólk í skilríkjaeftirliti eru framkvæmdar hulduheimsóknir. Viðskiptavinir á aldrinum 20 – 24 ára versla í Vínbúðunum og skila niðurstöðum til rannsóknaraðila um hvort viðkomandi hafi þurft að framvísa skilríkjum.

Hulduheimsóknir eru framkvæmdar í öllum stærri Vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu, á Selfossi, í Reykjanesbæ og á Akureyri. Að meðaltali eru þrjár heimsóknir í mánuði í hverja Vínbúð. Árangur hulduheimsókna var 78% sem er undir 90% markmiðinu. Í kjölfar COVID-19 lækkaði hlutfall þeirra sem voru spurðir um skilríki en síðustu mánuði ársins varð árangurinn betri.

Hulduheimsóknir
Niðurstaða
Markmið
Grænt bókhald
Samfélagið
Grænt bókhald

ÁTVR heldur grænt bókhald, er þátttakandi og skilar inn tölum til Grænna skrefa hjá Umhverfisstofnun. Þetta er samstarfsvettvangur opinberra aðila, en markmiðið er að stuðla að vistvænum innkaupum. Græn skref er leið fyrir opinbera aðila að vinna markvisst að umhverfismálum eftir skýrum gátlistum. Skrefin eru fimm og fæst viðurkenning frá Umhverfisstofnun eftir hvert skref. Allar Vínbúðir, auk höfuðstöðva og dreifingarmiðstöðvar, hafa innleitt skrefin fimm.

2019 2020 Markmið 2020
Prentun
Skrifstofupappír 4,5 4,8 4,5 kg/stg.
Prentun umhverfisvottuð 100% 100% 100% hlutfall
Einnota vörur
Sótthreinsispritt 70 700 lítrar
Pappamál 28 70 5 stk/stg.
Ræstiefni
Sólarræsting 100% 100% 100% hlutfall
Ræstivörur 85% 89% 90% hlutfall
Umbúðir
Seldir einnota burðarpokar 56.273 21.279 25.000 stk./Mltr.
Strekkifilma 704 612 600 kg/Mltr.
Niðurbrjótanlegir burðarpokar 27.478 25.000

Á árinu var keypt mun meira af einnota vörum vegna kröfu um sóttvarnir. Reynt var að lágmarka kaup á einnota vörum og hafði starfsfólk til að mynda val um að nota margnota grímur frekar en einnota, einnig var viðskiptavinum boðið að kaupa margnota grímur í Vínbúðum. Í þeim tilfellum sem kaupa þurfti einnota vörur var lögð áhersla á að kaupa eins umhverfisvænar vörur og kostur er.

Sólarræsting, sem er Svansvottað ræstingarfyrirtæki, annast ræstingu á skrifstofu og dreifingarmiðstöð. Í Vínbúðum sér starfsfólk um ræstingar. Alls voru notaðir 1.129 lítrar af ræstiefnum og eru 89% þeirra umhverfisvottuð. Unnið er að því að allar ræstingarvörur verði umhverfisvottaðar.

Einn liður í umhverfismálum, og til að ná fram hagræðingu, er innleiðing á rafrænum reikningum. Í ár er hlutfall rafrænna reikninga 87%. Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur gefið út að áætla megi að það sparist um 1.000 krónur fyrir hvern reikning sem verður rafrænn. Á árinu tók ÁTVR á móti 55,5 þúsund reikningum, miðað við þessar forsendur er gert ráð fyrir að sparnaðurinn í virðiskeðjunni sé rúmlega 55 milljónir.

fjolnota-pokar-1620x1200.jpg
Umbúðir
Samfélagið
Umbúðir
Aðfangakeðjan og endurvinnsla skiptir ÁTVR miklu máli

Endurvinnslan hf. sér um meðhöndlun allra einnota drykkjarvöruumbúða á Íslandi. Á árinu greiddi Endurvinnslan út rúmlega 2,7 milljarða króna í skilagjald. Skil á drykkjarvöruumbúðum jókst á milli ára, var 91,4% af seldum umbúðum. Helstu skýringar eru þær að nýjar stöðvar hafa verið opnaðar, aðrar tæknivæddar og vitund almennings aukist gagnvart umhverfismálum.

Á árinu nam heildarsala drykkjarvöruumbúða 185,5 milljónum eininga þar af voru rúmlega 58 milljónir seldar í Vínbúðunum.

Niðurstaða lífsferilsgreiningar á vörusafni sem ÁTVR vann ásamt systurfyrirtækjum á Norðurlöndum, sýndi að mestu umhverfisáhrifin voru af umbúðum. Þar komu glerumbúðir verst út, því næst var eldsneytisnotkun í vínrækt og þriðji þátturinn var orkunotkun í verksmiðjum.

Til upplýsinga fyrir viðskiptavini þá eru birtar á vöruspjaldi allra léttvínstegunda á vinbudin.is, þyngd umbúðanna og áætlað kolefnisspor þeirra. Þyngd glersins skiptir mestu máli þegar kemur að kolefnisspori glerumbúða. Áhersla hefur verið lögð á að framleiðendur noti léttgler, það er léttara en 420 g, sérstaklega fyrir vörur sem framleiddar eru í miklu magni. Í vörusafni eru vín í 750 ml glerflöskum, rauðvín, hvítvín og rósavín, í léttgleri sem er 43% miðað við selda lítra. Markmiðið er að hlutfallið verði 50%. Það náðist ekki á árinu meðal annars vegna aukinnar sölu á dýrari vörum sem almennt eru í þyngra gleri. Heildarlosun frá umbúðum var 8.439 tonn og jókst í takt við söluaukningu. Markmiðið er að minnka kolefnissporið um 20% árið 2030.

starfsmadur_stelpa_-1620x1200.jpg
Losun CO2 frá umbúðum
Tonn
Heildarlosun umbúða
Tonn CO2 á milljónir seldra lítra

Markmiðið er að draga úr losun um 2% árlega miðað við selda lítra, meðal annars með fjölgun söluhárra tegunda í léttgleri. Auk þess má búast við að aukning verði á framboði vína í öðrum gerðum umbúða sem hafa minni umhverfisáhrif en gler.

Hlutfallið á milli losunar á selda milljón lítra á milli ára fór úr 317 í 315 (tCO2/milljón lítra) eða lækkaði um tæplega 1%. Hlutfall bjórs í álumbúðum jókst, fór úr 87,4% í 88,7%.

Fjöldi eininga eftir umbúðum 2018 - 2020
Glerflöskur
Annað (box, ferna, plast ofl.)
Ál
Skil eftir tegundum umbúða hjá Endurvinnslunni
 • Ál
 • Plast
 • Gler
Orkunotkun
Samfélagið
Orkunotkun

Þriðjungur raforkunotkunar fyrirtækisins er á Stuðlahálsi þar sem höfuðstöðvar, dreifingarmiðstöð og Vínbúðin Heiðrún eru. Sérstakt hússtjórnarkerfi er notað til að vakta hita og rafmangsnotkun og stýra álagi. Í grænu skorkorti er sett markmið og fylgst með orkunotkun. Til einföldunar er notkunin umreiknuð í meðal heimilisnotkun og markmið og mælingar miðast við hana. Rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi var sambærileg notkun 125 heimila (623.132 kWst) og lækkaði um 1% milli ára. 22 hleðslustöðvar fyrir rafbíla eru á lóðinni og fjölgaði um sex. Fyrirsjáanlegt er að raforkunotkun muni aukast með stefnu um orkuskipti í samgöngum. Áfram verður unnið að því að setja upp LED ljós í byggingar.

Heitt vatn samsvaraði notkun 140 heimila (80.125 m3) og jókst á milli ára. Ástæða fyrir aukinni notkun á heitu vatni er kaldara veðurfar í vetur.

Orkunotkun Stuðlahálsi
2019 2020 Markmið 2020 Mism. 19/20 CO2 [tonn] Útreikningar
Orkunotkun
Rafmagn 126 125 130 -1% 6,1 Heimili (5,0 Mwst.pr.ár)
Heitt vatn 62 69 65 11% 8,9 Heimili (573,3 m3)
Heitt vatn - snjóbræðsla 60 71 60 18% 9,2 Heimili (573,3 m3)
Rafmagnsnotkun Vínbúða

ÁTVR þekkir til fulls rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi og á 10.191 fermetrum Vínbúða (32) eða um 73% heildarfermetrafjölda. Almenn raforkunotkun var 843 MWst á þessum fermetrum. ÁTVR hefur ekki fullnægjandi vitneskju um rafmagnsnotkun í leiguhúsnæði þar sem rafmagn er hluti af leiguverði. Þekkt rafmagnsnotkun er tæplega 1,5 GWst. Það er samdráttur um 2% frá fyrra ári þrátt fyrir aukningu á verslunarrými og seldu magni. Endurnýjun húsnæðis Vínbúða á mestan þátt í að skila góðum árangri.

Vitneskja um heitavatnsnotkun er sömu takmörkunum háð og vitneskja um rafmagnsnotkun. ÁTVR þekkir til fulls heitavatnsnotkun á Stuðlahálsi og 8.018 fermetrum Vínbúða (22) eða um 57% af heildarfermetrafjölda. Heitavatnsnotkunin var 40.154 m3 fyrir þessa fermetra.

Heildarnotkun er áætluð 68.328 m3 sem gerir um 5,0 rúmmetra á hvern fermetra Vínbúða. Það er lækkun um 1,4% frá fyrra ári. Umreiknað miðað við heildarfermetrafjölda húsnæðis er áætluð almenn notkun rafmagns tæplega 1,8 GWst á ári og á heitu vatni 148 þúsund rúmmetrar.

Útblástur gróðurhúsalofttegunda vegna notkunar raforku er áætlaður 17,4 tonn CO2. Kolefnisspor fyrir heitt vatn 33,6 tonn CO2. Kolefnisspor raforku hækkar á milli ára þó notkun minnki en losunarstuðull Íslands er hærri. Kolefnisspor varmaorku hækkar einnig, meiri notkun og losunarstuðull hjá Veitum hækkar en stærsti hluti heita vatnsins er keyptur af Veitum. ÁTVR gefur upp losun frá heitu vatni en í gögnum frá Umhverfisstofnun er stuðullinn núll.

Í útreikningum fyrir raforku er miðað við losunarstuðul frá árinu 2019, 9,8 g CO2/kWst. (Umhverfisstofnun 2020, https://ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/losunarstudlar/) Stuðullinn var 8,8 g CO2/kWst áður. Stuðullinn í umhverfisuppgjöri hjá Veitum (https://www.veitur.is/kolefnisspor) fyrir 2020 er 226,2, var 197,2 og var leiðréttur og útreikningar uppfærðir.

Unnið er eftir Heimsmarkmiði númer 7, Sjálfbær orka, en langstærsti hluti raforkunnar er keyptur af Orkusölunni og er uppruni raforku 100% vatnsorka. Ekki er fjallað um "market based" notkun.

Raforka og heitt vatn - Allt fyrirtækið
2019 2020 Eining Mism. 19/20 Útreikningar
Áætluð heildar raforkunotkun 1.810 1.777 MWst -2%
Losunarstuðull raforku 8,8 9,8 g/kWst 11% Umhverfisstofnun 2020
Kolefnisspor raforku 15,9 17,4 CO2 tonn 9%
Vínbúðir - Almenn raforkunotkun 86 83 kWst/m2 -3%
Áætluð varmanotkun 138.951 148.453 m3 7%
Umreiknistuðull Veitna 197,2 226,2 g/kWst 15% Veitur 2020
Kolefnisspor - Heitt vatn 27,4 33,6 CO2 tonn 23%
Leiðir til að minnka orkunotkun

Í allri starfsemi ÁTVR er lögð áhersla á orkusparnað og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það fléttast inn í Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 7, Sjálfbær orka, og númer 13, Aðgerðir í loftslagsmálum.

Markvisst er unnið að innleiðingu LED lýsingar í viðhaldi Vínbúða. Almenn raforkunotkun á fermetra í Vínbúðum lækkaði á milli ára, fór úr 86 kWst/fm í 83 kWst/fm.

Raforkunotkun í vínbúðum - kwst/fm
Loftslagsmál og kolefnisbókhald
Samfélagið
Loftslagsmál og kolefnisbókhald

ÁTVR hefur sett sér loftslagsmarkmið til ársins 2030 í samræmi við skuldbindingar í samstarfsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar, að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Í meginatriðum fela loftslagsmarkmiðin í sér að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka myndun úrgangs, innleiða sjálfbærni, mæla árangur og gefa reglulega út upplýsingar um stöðuna. Umhverfisstjórnun byggir meðal annars á mælingum þar sem notast er við grænt skorkort og GRI staðal (Global Reporting Initiative) við skrásetningu margvíslegra aðgerða í þágu samfélagsins.

Á línuritinu hér fyrir neðan eru loftslagsmarkmið ÁTVR til ársins 2030. Markmiðið er að draga úr beinni losun um 40% miðað við árið 2016. Loftslagsmarkmiðið hefur verið uppfært miðað við breyttar reikniforsendur á útblæstri jarðefnaeldsneytis.

Bein losun til 2030
Rauntala
Fólksbílar
Vörubílar
Sendiferðabílar
Kælimiðlar

Öll bein losun er kolefnisjöfnuð hjá Kolviði og flug kolefnisjafnað hjá Votlendissjóði.

Losun

ÁTVR gerir sér grein fyrir því að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd. Með því að skrifa undir yfirlýsingu um loftslagsmál skuldbindur fyrirtækið sig til að draga úr þeim í starfsemi sinni. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 13, Verndun jarðarinnar, er hér í öndvegi.

Allur beinn útblástur er kolefnisjafnaður, 165 tonn og flug 7 tonn í umfangi 3, alls 172 tonn.

Kolefnisbókhald nær ekki yfir alla þætti starfseminnar. Heildartölur fyrir vörusafn, mötuneyti og rekstrarinnkaup eru ekki komnar inn í bókhaldið.

Allur
beinn útblástur er kolefnisjafnaður

Inn í kolefnisútreikninga hefur skógrækt ÁTVR á Stuðlahálsi verið tekin með. Áætlað er að gróðursett tré þeki tæpan hektara, þá bindur skógurinn 4 tonn af gróðurhúsalofttegundum. Rannsóknir sýna að árleg meðalbinding íslenskra skóga sé 4,4 tonn CO2 á ha. Nýjar rannsóknir sýna að þessi tala er varlega áætluð.

Helstu umhverfisáhrifum vegna vörudreifingar má skipta í tvennt. Annars vegar losun koltvísýrings vegna eldsneytisbrennslu og hins vegar slit á vegum. Langtímamarkmið ÁTVR er að draga úr notkun jarðefnaknúinna bifreiða. Stefnt er að því að útblástur minnki um 40% fyrir árið 2030. Í úrgangsmálum er 94% markmið um endurvinnsluhlutfall, stefnt er að því að það verði 98% árið 2030. Urðaður úrgangur var um 23 tonn á síðasta ári og stefnt að því að lækka magnið í 8 tonn, sem er 75% samdráttur.

Á vef Vínbúðanna má finna nánari upplýsingar um stöðu loftslagsmála, tölurnar uppfærast reglulega. Stefna ÁTVR er að vera fyrirmynd um samfélagslega ábyrgð og mynda jákvætt kolefnisfótspor sem styður náttúruna.

Bein losun - umfang 1

Akstur

Í árslok 2020 voru 51 Vínbúð í rekstri. Þær seldu 26,8 milljónir lítra af áfengi sem var dreift miðlægt frá dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi. Dreifingin er tvíþætt. Annars vegar með eigin bílum, um 80% af magninu, og hins vegar er um 20% af flutningum boðnir út. Eigin bílar flytja vörur um höfuðborgarsvæðið, Borgarnes, Akranes, Suðurnes og Suðurland að Hvolsvelli. ÁTVR flytur tóbak á höfuðborgarsvæðinu með eigin bílum en býður út restina.

Við útreikninga á beinni losun frá bifreiðum er haldið um olíukaup þar sem notaður er losunarstuðullinn 2,72 fyrir dísel og 2,34 fyrir bensín, tölur eru fengnar frá Losunarstuðlum Umhverfisstofnunar.

ÁTVR nýtti tíu dísilbíla í lok árs, tvo tengiltvinnbíla og einn rafbíl.

80%
áfengis flutt með eigin bílum ÁTVR
Akstur bifreiða
Kílómetrar
 • Fólksbílar
 • Sendiferðabílar
 • Vöruflutningabílar
 • Samtals
Jarðefnaeldsneyti
Lítrar
 • Fólksbílar - Dísel
 • Fólksbílar - Bensín
 • Vörubílar
 • Sendiferðabílar
 • Samtals
Kælimiðlar

Kælar í Vínbúðum eru 16. Verið er að breyta kælimiðlum úr R404a í CO2. Kælimiðillinn R404a var notaður í öllum kælirýmum en hann hefur ekki áhrif á ósonlagið heldur mikil gróðurhúsaáhrif. Losun af einu kg af R404a hefur sömu áhrif og 3.922 kg af koldíoxíði (1 x 3.922 GWP (e. Global Warming Potential)). Kælikerfin eru lokuð og engin óhöpp urðu í kælimiðlum á árinu. Í kerfunum eru 10 kg af kælimiðli. Notast er við sömu aðferð og í Danmörku en þar er áætlað að 3% tap sé af kælimiðli á ári. Því er áætlað að 13 tonn af koldíoxíð ígildum (CO2íg.) losni á ári. Samdráttur í losun milli síðustu ára skýrist af því að Vínbúðin í Mosfellsbæ skipti yfir í CO2 kælimiðil. Enn eru 11 Vínbúðir með R404a kælimiðla. Verður þeim skipt út á komandi árum.

CO2
kælimiðill í stað R404a
Kolefnisjöfnun

Bein heildarlosun er 165 tonn af CO2 og bindur ÁTVR 4 tonn. Það eru 161 tonn kolefnisjöfnuð hjá Kolviði, sem samsvarar því að gróðursetja 1.610 tré. Þau tré munu taka þátt í andardrætti Íslands um ókomin ár.

Kolefnisspor ÁTVR
Bein losun CO2-ígildi í tonnum

Óbein losun - umfang 2

Raforku- og varmanotkun

Rafmagnsnotkun dróst saman á Stuðlahálsi og í Vínbúðum. Á móti hækkaði losunarstuðullinn.

Áætlað er að notaðar hafi verið tæplega 1,8 GWst rafmagn og 148 þúsund rúmmetrar af heitu vatni fyrir allan rekstur. Áætlaður útblástur er að 17 tonn losni við framleiðslu rafmagns og 34 tonn CO2 ígildi við framleiðslu heits vatns. Meiri notkun var á heitu vatni vegna óhagstæðs veðurfars.

1,8
GWst rafmagn fyrir allan rekstur

Óbein losun - umfang 3

Umbúðir vörusafns

Vörusafnið hefur stærsta kolefnissporið. Árið 2014 hófst vinna við lífsferilsgreiningu á vörusafni, þá kom í ljós að umbúðir sköpuðu stærsta kolefnissporið. Í kjölfarið var farið að greina kolefnisspor umbúða og þá sást að glerumbúðir eru með stærsta sporið. Með losunarstuðlum sem komu úr greiningunni er hægt að reikna kolefnisspor umbúða. Heildarkolefnisspor umbúða er 8.439 tonn og jókst um 18% milli ára. Orsökina má finna í því að sala jókst um 18,3%, meðal annars vegna heimsfaraldurs.

Flutningur vöru

Umfang aksturs þriðja aðila vegna dreifingar áfengis á landsbyggðinni er rúmlega 5 milljónir lítra, 240 tonn af CO2. Það eru tæp 20% af seldu heildarmagni áfengis. Miðað er við rauntölur kolefnisfótspors frá Samskipum 107,6 g/tonnkm. Árið 2019 var losunartalan 104,3 g/tonnkm.

8.439
tonn, heildar kolefnisspor umbúða
Flug starfsfólks

Starfsfólk ÁTVR flaug fimm ferðir til og frá Íslandi á árinu 2020. Samkvæmt reiknilíkani ICAO þá er losun þessara ferða samtals 2 tonn af CO2.

Í innanlandsflugi voru farnar samtals 68 ferðir, flestar til Akureyrar. Samkvæmt reiknilíkaninu var losun samtals 5 tonn CO2. Þó flug falli undir óbein áhrif var ákveðið að kolefnisjafna allt flug hjá Votlendissjóði. Alls voru 7 tonn kolefnisjöfnuð. Endurheimt votlendis vinnur með Heimsmarkmiði númer 14, Líf í vatni, og númer 15, Líf á landi, sem stuðlar að líffræðilegum fjölbreytileika.

Ferðavenjur til og frá vinnu

Könnun á ferðavenjum starfsfólks til og frá vinnu var endurtekin. Niðurstaðan var að 125 tonn af CO2 losna út í andrúmsloftið vegna samgangna starfsfólks. Niðurstaða ársins er lakari en fyrri ára sem skýrist meðal annars af lítillegri fjölgun ársverka, samgöngusamningum fækkaði og meðalvegalengd frá vinnustað jókst í 7,2 km. Á móti kom að minni mengun kemur frá einkabílum, fór úr 142 g/km í 129 g/km.

Losun starfsmanna CO2 - til og frá vinnu

Haldið verður áfram að hvetja starfsfólk til að nota vistvæna samgöngumáta og hefja orkuskipti á bifreiðum. Markmiðið er að ná 100 tonnum vegna losunar starfsfólks til og frá vinnu.

Urðun úrgangs

Urðaður úrgangur var um 23 tonn á síðasta ári og lækkar kolefnissporið um 29% á milli ára. Nýr losunarstuðull fór úr 1,75 í 1,30 tCO2íg/t.

Nýjum lið var bætt í kolefnisbókhaldið, lífrænn úrgangur til jarðgerðar. Þar var losun um 1,3 tonn.

Sjóflutningur tóbaks og áfengis

Með nákvæmari losunartölum frá flutningsaðilum verða tölurnar raunhæfari. Í útreikningum var miðað við 31 g/tonnkm frá Eimskip (sjá kolefnisreiknivél).

Sjóflutningur áfengis hækkar milli ára um 2%. Helsta skýring er 18,3% söluaukning, á móti kemur lægri losunarstuðull. Sjóflutningur neftóbaks er áætlaður 20 tonn og lækkar um 52%. Tæplega 45% samdráttur er í sölu en hráefnið kemur að stórum hluta frá Filippseyjum. Sjóflutningur annars tóbaks lækkar vegna lægri losunarstuðuls en sala þess jókst. Miðað er við flutningsleiðina Reykjavík - Portland.

Bílaleigubílar og leigubílar

Bílaleigan Höldur er með ISO 14001 vottun og voru allir bílar leigðir þaðan. Alls var keyrt 14.121 km og losun var 2 tonn. Leigubílar voru notaðir í 454 km og losuðu um 60 kg. Stefnan er ávallt sú að panta vistvæna leigubíla.

Kolefnisbókhald
Tonn CO2 Áhrif 2019 2020 Breyting 19/20
Eigin fólksbílar Bein 22 21 -5%
Eigin flutningabílar Bein 109 116 6%
Eigin sendiferðabílar Bein 15 15 0%
Kælimiðlar Bein 14 13 -8%
Raforkunotkun Óbein-2 16 17 6%
Varmanotkun - heitt vatn* Óbein-2 27 34 26%
Umbúðir vörusafns Óbein-3 7.176 8.439 18%
Keyptur flutningur áfengis Óbein-3 205 240 17%
Flug innanlands Óbein-3 5 5 0%
Flug erlendis Óbein-3 11 2 -82%
Starfsfólk ferðir til og frá vinnu Óbein-3 121 125 3%
Urðun úrgangs Óbein-3 42 30 -29%
Lífrænn úrgangur til jarðgerðar Óbein-3 1 1 3%
Sjóflutningar áfengis Óbein-3 2.099 2.148 2%
Sjóflutningar tóbaks Óbein-3 27 26 -4%
Sjóflutningar neftóbaks Óbein-3 42 20 -52%
Bílaleigubílar Óbein-3 1 2 100%
Losun GHL - samtals 9.933 11.254 13%
Kolefnisjöfnun - bein losun -Kolviður 156 161 3%
Kolefnisjöfnun - flug - Votlendissjóður 16 7 -56%
Kolefnisjöfnun - skógrækt á lóð ÁTVR 4 4 0%
Kolefnisspor: 9.757 11.082 14%
CO2 á selda milljón lítra [tonn] 438 420 -4%
CO2 á stöðugildi [tonn] 28 32 13%
Tonn CO2 Áhrif 2019 2020
Umfang 1 Bein 160 165 3%
Umfang 2 Óbein 43 51 19%
Umfang 3 Óbein 9.730 11.038 13%
Losun GHL - samtals 9.933 11.254 13%
* Breytingar á útreikningum
2%
minni kolefnislosun mv. selda lítra
Kolefnisjöfnun hjá ÁTVR
Tonn CO2
 • Samtals
 • Bein losun - Kolviður
 • Flug - Votlendissjóður
 • Skógrækt á lóð ÁTVR
 • Flug - Kolviður
Úrgangur

ÁTVR hefur tekist að auka endurvinnslu um 9,9% og draga úr blönduðum úrgangi um 3,3% milli ára. Umfang á grófum úrgangi er vegna viðhaldsframkvæmda og er breytilegur milli ára. Grófur úrgangur svo sem steinsteypa, innréttingar og byggingarhlutar úr timbri tengist ekki daglegum rekstri, heldur tímabundnum framkvæmdum.

Með því að flokka úrgang til endurvinnslu í stað þess að urða hann má draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Markmið endurvinnslu er að mynda hringrás sem miðar að því að draga úr frumvinnslu hráefna og minnka þannig álag á auðlindir jarðar.

Eins og sést í töflunni hér að neðan flokkaði Vínbúðin 332 tonn af vigtuðum úrgangi. Þannig kom fyrirtækið í veg fyrir að út í andrúmsloftið losnuðu gróðurhúsalofttegundir sem jafngilda rúmlega 1.885 tonnum** af CO2. Það samsvarar ársnotkun 628 fólksbíla (miðað við 3 tonn losun fólksbíls) eða akstri allra bifreiða ÁTVR í 12 ár. Vigtaður blandaður úrgangur var 23,4 tonn.

Flokkaður úrgangur
332
tonn
93%
endurvinnsla

Fjárhagslegur ávinningur er af því að flokka úrgang. Ef fyrirtækið þyrfti að greiða förgunargjöld þá væri kostnaður tæpar 5 milljónir en í staðinn fær fyrirtækið tekjur upp á tæpar 2 milljónir fyrir sölu á pappír og plasti. Endurvinnsluhlutfall fyrirtækja á Íslandi eru undir 50% og því liggja mikil verðmæti í úrgangi.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 12, Ábyrg neysla er eitt af mikilvægustu markmiðum ÁTVR. Stefnt var að 93% endurvinnsluhlutfalli úrgangs og það náðist. Markmiðið verður hækkað í 94% fyrir næsta ár. Markmiðið er að ná 98% endurvinnsluhlutfalli árið 2030. Innleiðing á Grænum skrefum í ríkisrekstri er mikilvægt skref til að ná þessum áfanga.

Úrgangur
TONN - vigtaður úrgangur Umhverfisáhrif 2019 2020 % breyting CO2-e losun
Endurunnið
Bylgjupappi** Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 229 272 18,8 -1.828
Plastumbúðir Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 42,6 36,7 -13,8 -16
Pappír Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 12,3 6,3 -48,8 -42
Önnur flokkun Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 10,9 9,4 -13,8 0
Lífrænt til moltugerðar Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 7,3 7,6 3,4 1
Samtals endurunnið 302,3 332,2 9,9 -1.885
Urðað
Blandaður úrgangur* Jarðvegsmengun 24,2 23,4 -3,3 30
Samtals urðað 24,2 23,4 -3,3 30
Samtals endurunnið og urðað 326,5 355,6 8,9 -1.854
Endurvinnsluhlutfall, % 93 93
Grófur úrgangur 9,2 50,9 451,2 0
Áætlaður heildarúrgangur 333 363 9,0
Úrgangur - á milljón lítra [tonn] 14,7 13,5 -7,9
Blandaður úrgangur - á milljón lítra [tonn] 1,07 0,87 -18,2
* Blandaður úrgangur margfaldaður með stuðlinum 1,3 (áður 1,75), losunarstuðlar Umhverfisstofnunar 2020.

** Bylgjupappi er margfaldaður með CO2-ígildis stuðlinum 6,71, plastumbúðir með stuðlinum 0,433 og grófur úrgangur og önnur flokkun með 1,6. Miðað er við að viðbótarvinna tækja sem valda útblæstri koldíoxíðs sé sambærileg hvort sem bylgjupappi og pappír sé fluttur á urðunarstað til urðunar eða fluttur úr landi til endurvinnslu. Metan er margfaldað með stuðlinum 25. Heimild: Guidelines for the use of LCA in the waste management sector. Helga J. Bjarnadóttir, Guðmundur B. Friðriksson ofl.
*** Lífrænn úrgangur til jarðgerðar, margfaldaður með stuðlinum 0,172, losunarstuðlar Umhverfisstofnunar 2020.
Endurvinnsluhlutfall

Verulegur árangur hefur náðst þegar litið er til lengri tíma.

Árið 2011 var endurvinnsluhlutfallið 83% en í ár er það 93%.

Úrgangur - til endurvinnslu
Magn í tonnum
Umhverfislög og reglur
Samfélagið
Umhverfislög og reglur

Fyrirtækið fékk hvorki sektir né viðurlög vegna brota gegn umhverfislögum og -reglum á starfsárinu 2020. Það hefur aldrei gerst.